Medeschutters: Hierbij het jaarlijkse verzoek tot contributiebetaling voor het jaar 2020. Betaling kan geschieden middels overschrijving op één van de onder aan deze brief vermelde banknummers of contant aan de bar onder vermelding van lidnummer.

Het verzoek van de penningmeester is om niet aan de bar te pinnen. Dit vanwege het vele uitzoek werk dat dit teweeg brengt, de bedragen komen dan als totaal per maand binnen en zijn niet meer terug te voeren op individuele betalingen.

ATTENTIE: de ALV heeft besloten de contributie gelijk te houden.


Regeling/termijnen

In het kort nog even de regels zoals die door de Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld:

de contributie dient uiterlijk 31 januari 2020 voor minimaal de helft te zijn voldaan. Het resterende deel dient uiterlijk 31 maart 2020 te zijn voldaan. Overigens: u ontvangt geen extra verzoek in geval van deelbetalingen en u dient zelf te zorgen voor correcte en tijdige betaling van het resterende deel;

die leden die vóór 31 december 2019 de gehele contributie ineens voldoen, mogen € 10,00 in mindering brengen;

bij overschrijding van één der gestelde termijnen wordt de contributie met € 25,00 verhoogd;


voor alle duidelijkheid: gezien het feit dat de datum van betaling bepalend is voor de hoogte van de contributie, zal zonder uitzondering strikt de hand worden gehouden aan bovengenoemde data. Om discussies achteraf te voorkomen: de contributie geldt als voldaan op datum ontvangst penningmeester, waarbij in geval van betaling per bank, de valuta-datum op het bankafschrift van de vereniging bepalend is. Bij betaling per bank dient u rekening te houden met een normale termijn van 14 dagen. U blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling, ook in geval door een bankinstelling fouten worden gemaakt. Indien hier problemen door ontstaan heeft het geen zin om met eigen bankafschriften te trachten aan te tonen dat op tijd is betaald. Bij betalingen per kas geldt de datum op de kasstaat. Advies: betaal in elk geval begin december, dan kunnen er bijna geen problemen ontstaan. Denk aan de feestdagen.Beëindiging lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen er zorg voor te dragen dat dit vóór 1 december 2019 bij het bestuur schriftelijk (aangetekend!) is gemeld. Eveneens is dit mogelijk per mail, gebruik hiervoor uitsluitend het contactformulier op deze site. Vergeet niet ook het lidmaatschapsnummer te vermelden.
Je ontvangt doorgaans binnen een week een reactie = bevestiging. Bij te late afmelding (schriftelijk of mail) is de gehele contributie over het komende jaar verschuldigd. E.e.a. conform onze statuten/huishoudelijk reglement. 

Correspondentie altijd via Postbus 2131 7500 CC Enschede (dus niet ‘t Sander). In het verleden heeft foute adressering regelmatig tot problemen geleid evenals niet aantekenen. Daarom meld ik dit met nadruk.
Contributiebedragen voor het jaar 2020:

Basiscontributie seniorleden (tussen de 18 en 65 jaar) € 235,00.

Gezins-, junior- en 65+ -lid contributie € 195,00.

Korting bij betaling ineens vóór 31 december 2019 € 10,00.

Hogere contributie (“ toeslag”) bij te late betaling/overschrijding termijnen € 25,00.

Leden die reeds bij een andere vereniging KNSA hoofdlid zijn en dit wensen te blijven, krijgen een reductie

op de contributie. Voor seniorleden (18-65 jr) is deze reductie € 35,00 (contributie is dan € 200,00), voor de overige € 15,00 (contributie is dan € 180,00).

Hiertoe dient een kopie van de KNSA-pas te worden overlegd waaruit dit hoofdlidmaatschap blijkt.OPMERKING: in een aantal gevallen hebben we ook de contributie over 2019 middels tussenkomst van ons incassobureau moeten innen. In een aantal gevallen was inschakeling van de rechter noodzakelijk. Ter voorkoming van irritatie en extra werk, maar ook extra kosten voor de wanbetaler: houdt u aan de regels.

Overigens: in alle gevallen was ons incassobureau succesvol.


H. Stoeten, penningmeester

November 2019ABN-AMRO bank: NL24 ABNA 0445 2693 16 ING (vm Postbank) NL26 INGB 0003 2605 95