Slide background

Wie kan er lid worden van onze schietsportvereniging?

In principe kan iedereen lid worden van onze vereniging zolang men niet in aanraking is gekomen met Justitie vanwege het plegen van geweldsdelicten, diefstal en/of vernieling. De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 16 jaar. Meer informatie hierover in het stukje regelgeving op onze website.

Interesse in de schietsport en kennismaken?

Ga naar deze pagina voor meer informatie.


Wat kost het lidmaatschap?

Entreegeld (eenmalig) € 100,-

Contributie op jaarbasis (2024):
voor volwassen (hoofd)leden € 285,-
voor 65+ leden, jeugd tot 18 jaar en gezinsleden € 245,-

Voor betaling van de contributie gelden de volgende regels: uiterlijk 31 januari van het contributiejaar dient minimaal de helft te zijn voldaan, het resterende deel uiterlijk 31 maart.

Overigens: u ontvangt geen extra verzoek in geval van deelbetalingen en u dient zelf te zorgen voor correcte en tijdige betaling van het resterende deel; de leden die vóór 1 januari 2024 de gehele contributie ineens voldoen, mogen € 25,- in mindering brengen; bij overschrijding van één der gestelde termijnen wordt de contributie met € 25,00 verhoogd;

Wanneer betaling in één of twee termijnen op problemen stuit, kan in overleg, een regeling getroffen worden.

De contributiebrief 2024 is hier te zien.

Rechten en plichten

Iedere schutter mag op verenigingsavonden gebruik maken van de accommodatie en wapens van de vereniging. Hierbij mag worden verondersteld dat de schutter zorgvuldig met de eigendommen van de vereniging omgaat.

Elk schutter kan 2 tot 3 keer per jaar opgeroepen worden om als baancommandant op te treden. Op deze wijze worden mede-schutters in staat gesteld om de schietsport te beoefenen, want bij SV E&L is het niet toegestaan om zonder baancommandant te schieten. Een lid kan pas opgeroepen worden als baancommandant vanaf het moment dat de schietopleiding doorlopen is. Uiteraard is het mogelijk om aan te geven op welke dagen men wel/niet baancommandant kan zijn.

Verder wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij ook andere "klusjes" binnen de vereniging opknapt. Als iedereen dit doet dan geldt: "vele handen ....".

Ook wordt van elke schutter verwacht dat hij/zij tijdig de verschuldigde contributie voldoet.

Uiteraard dient iedere schutter zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement te houden.

Beëindiging lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen er zorg voor te dragen dat dit vóór 1 december bij het bestuur schriftelijk (aangetekend!) is gemeld. Eveneens is dit mogelijk per mail, gebruik hiervoor uitsluitend het contactformulier op deze site. Vergeet niet ook het lidmaatschapsnummer te vermelden.


Je ontvangt doorgaans binnen een week een reactie = bevestiging. Bij te late afmelding (schriftelijk of mail) is de gehele contributie over het komende jaar verschuldigd. E.e.a. conform onze statuten/huishoudelijk reglement.

Correspondentie altijd via Postbus 2131 7500 CC Enschede (dus niet ‘t Sander). In het verleden heeft foute adressering regelmatig tot problemen geleid evenals niet aantekenen. Daarom meld ik dit met nadruk.